Var står Sundström i frågan…

Vad har du för vision för EU om 10 år?

• Ett EU som försvarar, inte begränsar vår yttrandefrihet
• En kontrollerad europeisk gräns
• Ett nationernas EU, inte en federal stat

Mina viktigaste politiska frågor
  • Demokrati: Europa behöver en yttrandefrihet av amerikanskt snitt. Nej till HMF- och blasfemilagar. Medborgarna behöver skydd mot censur och deplattformering.
  • Migration och flyktingar: EU behöver kontroll på sin yttre gräns. Möjligheten att söka asyl spontant från länder utanför Europa ska begränsas till asylcenter utanför EU.
  • EU:s framtid: Vi ska ha ett nationernas Europa, inte en federal EU-stat.
Om du blir vald, vilket utskott skulle du vilja sitta i?

Juridiska frågor

Hur många år har du haft politiska uppdrag för ditt nuvarande parti?

12

Politisk bakgrund

Mångårig lokalpolitiker i kommun och landsting, bland annat kommunalråd. Tidigare ordförande i partidistriktet.

Var någonstans skulle du placera dig på en politisk höger-vänster-skala?

Klart till höger.

Vem är din politiska förebild?

Gösta Bohman

Vilket annat parti – förutom det du kandiderar för – sympatiserar du mest med?

Kristdemokraterna

Finns det någon fråga där du har ändrat politisk ståndpunkt?
I så fall vilken och varför?

I frågan om gatutiggeri var jag tidigare kluven, men har landat i att vi behöver ett totalförbud för att stävja brottsligheten som är knuten till fenomenet, bland annat människohandel.

Ska EU ha mer eller mindre politiskt inflytande jämfört med idag?

EU ska ha mindre politiskt inflytande än idag
Argument: EU ska bara ha överstatlighet på det område där det är viktigt, d v s den inre marknaden. Strävan att ge EU överstatlighet i t ex sociala frågor och arbetsmarknadsfrågor är helt fel.

Hur mycket inflytande tycker du EU ska ha i sociala frågor?

EU ska inte alls ha något inflytande i sociala frågor
Argument: Detta är en fråga som inte lämpar sig för överstatlighet, nationella system och kulturer inom EU skiljer sig för mycket. Vi ska inte ha en gemensam socialbudget i EU.

EU-länder som vägrar ta emot asylsökande ska förlora bidrag från EU

Mycket dåligt förslag
Argument: Det är en fråga för de enskilda medlemsstaterna. Om EU försöker tvinga på staterna en annan politik på detta område kommer EU att falla sönder.

EU ska tvinga nätplattformar att stoppa otillåten uppladdning av filmer, musik och bilder

Mycket dåligt förslag
Argument: Vi ska inte ha censurfilter på nätet. Tvärtom måste yttrandefriheten stärkas.

EU ska ha en gemensam gränspolis vid EU:s yttre gränser

Mycket bra förslag
Argument: Skyddet av EU:s yttre gränser måste förstärkas avsevärt, inte minst här i Sverige.

EU ska bestämma en lägsta-nivå för andelen kvinnor i börsbolagens styrelser

Mycket dåligt förslag
Argument: Det skulle innebära att män diskriminerades på grund av sitt kön. Människor väljer huvudsakligen sin karriär p g a intresse, det finns ingen magisk “könsmaktsordning”.

EU ska bestämma om minimiregler för föräldraledighet

Mycket dåligt förslag
Argument: Förutom att det är vansinne att begränsa människors fria val, så är detta verkligen inte någon fråga som hör hemma på EU-nivå.

Vilken nivå tycker du att EU:s klimatmål ska ligga på?

EU ska sänka sina klimatmål
Argument: EU ska verka för klimatåtgärder främst genom:
– system för handel med utsläppsrätter
– i tredje land genom handelsavtal och biståndsinsatser
– utbyggt gemensamt energinät
– satsningar på kärnkraft

Tycker du att det ska vara mer eller mindre försvarssamarbete inom EU?

Det ska inte finnas något försvarssamarbete inom EU
Argument: Gärna industrisamarbeten, men NATO, Storbritannien och USA är – och kommer alltid att vara – de yttersta garanterna för Europas säkerhet.

Vilka av följande uppgifter tycker du är EU:s viktigaste?

Svar:

  • Främja frihandel och ekonomisk tillväxt
  • Begränsa antalet asylsökande och migranter till Europa
  • Främja mänskliga rättigheter, yttrandefrihet och demokrati
Sverige ska lämna EU

Mycket dåligt förslag
Argument: Den inre marknaden är en stor fördel för Sverige, men det politiska inflytandet från EU i frågor som EU inte har med att göra måste begränsas, så att det folkliga stödet för EU inte urholkas.

Gemensamma EU-folkomröstningar ska införas

Mycket dåligt förslag
Argument: EU har för stora språk- och kulturskillnader för att kunna ha en gemensam politisk debatt. För att få demokratisk legitimitet måste makten i EU vara koncentrerad till ländernas regeringar.

EU ska ekonomiskt straffa medlemsländer som kränker mediernas oberoende

Mycket dåligt förslag
Argument: Den egna nationalstaten är den arena där medborgarna utkräver demokratiskt ansvar. Den principen får inte urvattnas.

Länder som inte uppfyller EU:s mål om minskade utsläpp av växthusgaser ska straffas ekonomiskt

Mycket dåligt förslag
Argument: Den stora utmaningen ligger utanför EU. Bättre att arbeta med bistånd och handelsavtal, samt kloka strukturåtgärder i energisystemet som t ex mer kärnkraft.

EU ska införa en skatt på flygresor

Mycket dåligt förslag
Argument: Flyget ligger redan i systemet för utsläppsrätter. Vidare ska EU inte ha någon egen beskattningsrätt.

EU ska förbjuda engångsartiklar av plast

Mycket dåligt förslag
Argument: Enskilda medlemsländer ska kunna besluta om detta om de vill, men denna typ av paternalistiska plakatåtgärder leder till att medborgarnas förtroende för EU:s förmåga att prioritera urholkas.

Det ekonomiska stödet till fattiga regioner inom EU ska minskas

Ganska bra förslag
Argument: EU-stöd har väldigt liten effekt, det är huvudsakligen ett slöseri med skattemedel.

Sverige ska övergå till euro

Mycket dåligt förslag
Argument: En förutsättning för att euron ska överleva nästa lågkonjunktur är en mycket tätare politisk och finansiell integration i EU. Det är politiskt omöjligt. Euron finns inte kvar om 10 år i nuvarande form.

Medlemsländer ska straffas ekonomiskt om de bryter mot EU:s regler för budgetunderskott

Mycket dåligt förslag
Argument: Det är i grunden en nationell politisk fråga. Det bästa vore om euron rullades tillbaka på ett ordnat sätt.

Alla nationella undantag och specialregler för handeln av varor och tjänster inom EU ska tas bort

Ganska bra förslag
Argument: Vi ska sträva efter att genomföra den inre marknaden så långt vi kan, men vissa undantag är nödvändiga för att inte urholka befolkningens stöd för EU, som t ex snuset.

Sverige ska ta bort gränskontrollerna som infördes efter flyktingvågen 2015

Ganska bra förslag
Argument: Vi har haft öppna gränser i Norden sedan 1950-talet. EU och Sverige måste bli bättre på att skydda sina yttre gränser, så att vi kan öppna de inre gränserna igen.

Asylsökande ska fördelas jämnt mellan EU:s medlemsländer i förhållande till deras storlek

Mycket dåligt förslag
Argument: Det är en fråga för de enskilda medlemsstaterna. Om EU försöker tvinga på staterna en annan politik på detta område kommer EU att falla sönder.

Alla asylsökanden som försöker ta sig över Medelhavet ska skickas tillbaka till sina hemländer

Mycket bra förslag
Argument: Frågan är omöjlig att besvara korrekt. Möjligheten att spontant ta sig till EU för att söka asyl här måste tas bort, men asyl ska kunna sökas i center utanför EU.

EU ska införa ett förbud mot köp av sexuella tjänster

Mycket dåligt förslag
Argument: Förutom att vara ett dåligt förslag, så är straffrätt en fråga för de enskilda medlemsländerna.

EU ska arbeta för att samkönade äktenskap ska vara lagligt i alla medlemsländer

Mycket dåligt förslag
Argument: Det är en fråga för de enskilda medlemsstaterna.

Rätten till ekonomisk hjälp för EU-medborgare från andra medlemsländer ska begränsas

Ganska bra förslag
Argument: Beror på. Den som arbetar eller studerar i ett EU-land ska ha samma sociala rättigheter som egna medborgare, men social turism ska motverkas.

EU ska arbeta för att alla i EU ska ha rätt till fri abort

Mycket dåligt förslag
Argument: Det är en fråga för de enskilda medlemsstaterna.

EU ska vara mer aktivt militärt vid väpnade konflikter i omvärlden

Mycket dåligt förslag
Argument: Det är inte en fråga för EU.

Facket ska kunna kräva svenska kollektivavtal för den som jobbar i Sverige

Mycket bra förslag
Argument: I Sverige ska svenska löner och villkor gälla. Gärna fri rörlighet för kompetens, men inte någon lönedumpning.

EU ska kraftigt minska stödet till lantbruket

Mycket bra förslag
Argument:Jordbruksstödet är dyrt och ineffektivt.

Odling av genetisk modifierade grödor (GMO) ska vara tillåten inom EU

Mycket bra förslag
Argument: Rädslan för GMO är generellt överdriven. Det finns enskilda sakfrågor som bör regleras, men det är i princip ingen skillnad mellan GMO och annan växtförädling.

EU ska lägga mer pengar på bistånd till utvecklingsländer

Mycket dåligt förslag
Argument: Bistånd är dyrt, ineffektivt och är en grogrund för korruption.

EU:s möjligheter att påverka den svenska vargjakten ska tas bort

Mycket bra förslag
Argument: EU ska inte ha med naturvårdspolitik att göra.