Genuspedagogik

På senare tid har genuspedagogik i förskola och skola seglat upp som en valfråga. I Uddevalla drivs detta av bland andra Socialdemokraterna, Liberalerna och Uddevallapartiet. Det kan därför finnas anledning att fördjupa sig i frågan.

Genusteori bygger på antagandet om att pojkar och flickor i grunden föds lika, men att de sociala sammanhangen motar in barnen i bestämda könsroller. Tanken bakom genuspedagogik är då att försöka motverka denna påstådda sorteringsprocess. Det finns flera vägande skäl till varför detta är en mycket dålig idé.

För det första så finns det inget vetenskapligt stöd för grundantagandet, att pojkar och flickor skulle vara lika vid födseln. Snarare finns det idag mycket tunga vetenskapliga belägg för motsatsen – att det på gruppnivå och i genomsnitt finns stora medfödda skillnader i personlighet och intressen mellan män och kvinnor, vilket bland annat styr framtida yrkesval. (Det går dock inte att dra några som helst slutsatser på individnivå, eftersom variationerna är större inom grupperna än mellan dem.)

Genuspedagogikens tanke är därmed förfelad redan från början. Varför ska pojkar och flickor tvingas in i fållor som de i grunden kanske inte är intresserade av, bara för att någon byråkrat ska kunna få ”rätt” siffror på ett papper?

För det andra, ideologin bakom genusteori driver ståndpunkten att så kallat ojämställda utfall ska bekämpas till varje pris, oavsett om dessa utfall är en produkt av fria val eller inte. För att nå politiskt korrekta jämställda utfall krävs därför kvotering, vilket innebär att personer av underrepresenterat kön ska ges förtur framför personer från det överrepresenterade könet, oberoende av i övrigt sakliga meriter.

Den med bättre meriter som då väljs bort på grund av fel kön blir därmed diskriminerad. Detta strider i grunden mot den klassiskt liberala synen på jämställdhet; att det är en mänsklig rättighet att varje person har fullständigt skydd mot diskriminering. Den totalitära ideologi som genusteorierna vilar på erkänner dock inte mänskliga rättigheter på individnivå, utan ser bara kollektiven.

Henrik Sundström (M)
advokat och personvalskandidat i valet till Europaparlamentet

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *