Europas framtid

Europas framtid

Det europeiska samarbetet är just nu i en mörk tid. Prövningarna har varit flera, finanskris och eurokris, migrationskris och brexit. Det politiska EU-motståndet har vuxit från ett randfenomen till en politisk kraft värd att räkna med.

Jag tror inte på att gå ur EU. Jag tror på att förändra EU till att vara relevant och kraftfullt där det användbart. Men då krävs förändringar av samarbetet och att fokus ligger på rätt saker. Framförallt måste legitimiteten och ansvarsutkrävandet fungera.

Det är ett grundläggande demokratiskt krav att medborgarna alltid ska ha möjlighet att utkräva ansvar genom att kunna rösta bort de ledare som inte företräder dem på det sätt som de önskar. Den enda politiska nivå som medborgarna i de olika länderna direkt kan påverka är den egna regeringen. Varje form av att flytta bort makt från regeringarna till någon annanstans i EU-systemet innebär att makt flyttas från folken och in i en svårgenomtränglig byråkratisk dimma.

EU ska vara ett samarbete mellan länder där medborgarna kan rösta bort ledare som de inte anser driver rätt politik. Hur kommissionen har agerat när den säger sig aktivt ha ett politiskt mandat och en egen politisk vilja är ytterst skadligt för medborgarnas förtroende. Samma sak när Europaparlamentet tar sig friheten att bestämma och diktera vem som ska vara kommissionens ordförande. Institutionerna behöver vara det de ska vara.

Hur ska en medborgare i Sverige ha möjlighet att rösta bort spanska eller polska EU-parlamentariker som missköter sig? Eller en tjänsteman i EU-kommissionen? Ju mer makt som flyttas bort från de enskilda ländernas ministrar, desto större blir det demokratiska underskottet. Drivs detta till sin spets i för befolkningen viktiga frågor, så återstår till slut bara utträdet som politiskt alternativ.

På samma sätt är den idé om ett två- eller flerhastighetseuropa som Frankrikes president Macron har lanserat ytterst farlig. Alla medlemsstater måste vara med på lika villkor. Det går inte att ha regler som gäller vissa och inte andra. Det är just den formen av politik som sliter isär unionen.

Vad vi ska sträva mot och som jag vill driva i Europaparlamentet är följande:

  • Kommissionen ska vara tjänstemän som utför ministerrådets agenda. Inte ytterligare en regering.
  • Europaparlamentets roll är att bredda debatten och hitta sätt att väcka intresse hos Europas folk för europeiska frågor och göra unionen mer nära människor. Inte undergräva dess legitimitet.
  • Europa måste hänga samman och inte splittras upp i flera olika nivåer av tillgänglighet och inflytande.
  • Medlemsstaterna ska vara de centrala aktörerna i EU och ministerrådets inflytande måste värnas mot ideologiska federalister.

Henrik Sundström (M)
advokat och personvalskandidat i valet till Europaparlamentet

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *